Otaniemen Tietokorttelit

Kutsukilpailun voitto

L Arkkitehtien ehdotus Superpositio on voittanut Senaatti-kiinteistöjen ja Aalto-yliopistokiinteistöjen järjestämän kutsukilpailun. Kilpailu kattoi Espoon Otaniemen keskuksessa sijaitsevan Biologian ja Meritekniikan aluekokonaisuuden suunnittelun. Tavoitteena oli ”ratkaista alueen kaupunkirakenteellinen kokonaisidea ja luoda lähtökohdat kaavoitukselle”.

Superpositio

Maailma tarjoaa harvoin yllätyksiä. Jokainen päivä seuraa toistaan, aurinko nousee ja laskee. Maailma on ennustettava. Arkijärkeen determinismi istuu hyvin. Kun katsoo tarpeeksi lähelle, on kuitenkin toisin.

Kvanttimekaniikassa mm. sekä hiukkasen paikkaa että nopeutta ei voida tietää samanaikaisesti. Yhtä lailla, toisin kuin klassisessa fysiikassa, systeemi voi olla kahdessa eri kvanttitilassa samaan aikaan, superpositiossa. Vallalla olevan käsityksen mukaan tämä tila realisoituu, kun kohde havaitaan tai mitataan. Todellisuutemme, pienessä mittakaavassa, koostuu todennäköisyyksistä ja mahdollisuuksista. Elementeistä mitä emme vielä täysin ymmärrä.

Superpositio esittää näkemyksen, missä yhden säännönmukaisen kentän sisään realisoituu yksi vaihtoehtoinen systeemi, jossa jokainen pikseli on löytänyt mitatun tilansa.
Tuloksena on yksi mahdollisuus monien maailmojen mahdollisuuksista realisoimaan arkielämän ja työn satunnaisuuksia.

Kenttä ja systeemi

Otaniemen rakennuskanta on suurta ja tilat ovat väljiä. Ajan kuluessa ei ole muodostunut selkeää keskusta eikä selkeää sääntöä, minkä mukaan kaupunkimaisuutta voitaisiin mitata tai ymmärtää.

Superpositio perustuu kenttään, yksittäiseen koordinaatistoon, mihin systeemin osat liittyvät. Tämä sääntö selkeyttää monipolvista kaupunkirakennetta ja luo yllättäviä, mutta luontevia kohtaamisia muiden koordinaatistojen kanssa.

Otaniemi sisältää lähes loputtoman määrän luontoarvoja. Kenttä seuraa ja väistää näitä luontoarvojen tuomia sääntöjä, jolloin viher- ja sinirakenteesta alueella saadaan luonteva osa tiivistä uutta Otaniemeläistä kaupunkimaisuutta.

Typologiat

Systeemin osat voidaan palauttaa kentän toistuvaan perusmitoitukseen. Myös rakennukset muodostavat toisiinsa lomittuvia kokonaisuuksia. Tietokorttelit I ja II rakentuvat työn tekemisen yksiköstä, jota monistamalla voidaan luoda suurempia kokonaisuuksia. Yliyksinkertaistamisen johdannaisena saadaan yllätyksiä ja moniulotteisia kaupunkitiloja. Toisaalta toistuvia, monistettavia, yhdistettäviä ja loputtoman monikäyttöisiä tiloja tutkimukselle sadoiksi vuosiksi eteenpäin. Asuminen toistaa samaa ajatusmallia. Toisiinsa lomittuvia tiloja, muunnelmia ja näkymiä. Yksinkertaisen kautta loputtoman rikasta ja soljuvaa kaupunkitilaa ja ympäristöä.

Kaupunkitila ja liike

Otaniemessä ei ole kaupunkitilaa. Rakennukset ovat kaukana tiestä tai kävelyväylistä. Rakennukset eivät myöskään ole katutasostaan saavutettavia vaan ennemmin sulkeutuneita. Superpositiossa kaikki tilat ovat olemassa kaikille ja kaiken aikaa sekä lomittuneet toisiinsa muodostaen tilan, joka on saavutettavissa julkisen kaupunkitilan muodostavasta kentästä. Kenttä ei ole katu eikä tori, vaan jatkuvaa käyttäjän vyöhykettä rakennusten lomassa. Liikenne on ulkosyöttöinen ja autoliikenteen kontakti korttelirakenteeseen on minimoitu.

Liikenteen ja pysäköinnin ratkaisut

Tietotien linjaus on säilytetty suunnitelmassa ennallaan. Tietotietä kehitetään bulevardimaisemmaksi erityisesti kävely- ja pyöräliikenteen osalta. Muuten suunnitelma tukeutuu koko lailla ympäristön sekä kilpailuohjelman liikenneratkaisuihin. Ajoneuvoliikenne kilpailualueella on minimoitu.

Meritekniikan alueen pysäköinti sijoittuu erilliseen pysäköintitaloon. Biologin alueen pysäköinti puolestaan sijoittuu kilpailuohjelman mukaisesti maanalaiseen pysäköintiluolaan. Päiväkodin saattoliikenne sekä Tietokortteli II:n huoltoliikenne hoidetaan Maarintien kautta. Tietokortteli I sekä Väre käyttävät jatkossa samaa väylää huoltoliikenteen osalta. Katujen varsille sekä sopiviin koloihin on lisätty ja mahdollistettu asiointipysäköintiä.

Ulkosyöttöinen ja minimoitu autoliikenteen verkko mahdollistaa luontevat kävelyn sekä pyöräilyn yhteydet alueen sisällä ja liittymän ympäristön verkostoon. Pääpaino kilpailuehdotuksessa on luoda esteetöntä ja viihtyisää kaupunkitilaa alueen keskelle. Superpositio muodostaa Otaniemeen selkeän käveltävän pikkukaupungin.

Luontoarvot sekä sini- ja viherrakenne

Sini-viherrakenne tukeutuu alueen etelä-, länsi- ja pohjoisreunoissa säilyvään arvokkaaseen, jalopuiden, pähkinäpensaiden ja puroympäristöjen luomaan kokonaisuuteen, jota täydentää historiallinen lehmuspuukujanne. Tämä luonnonympäristöjen ja vanhojen puiden muodostama latvusverkosto toimii sekä tärkeänä liito-oravayhteytenä että asuinympäristöjä rauhoittavana, luontosuhdetta tukevana virkistysreittinä. Rakennusten sijoittelussa on huomioitu arvokkaiden luonnonympäristöjen ja liito-oravayhteyden säilyminen. Säilytettävät luonnonympäristöt tasaavat vaiheittain rakentuvan alueen pienilmastoa sekä toimivat pohjoisosassa aluetta suojaavana tulvareittinä. Vanhat puut korostavat Otaniemen ajallisia kerrostumia.

Säilyvät luonnonympäristöt liittyvät luontevasti pihojen, puistojen ja aukioiden luomaan monipuoliseen sini-viherrakenteeseen.

Jalojen lehtipuiden, varjostavien havupuiden, pienten lampien sekä alppiruusujen luonnehtima Metsäpuutarha tukee liito-oravayhteyttä asuinympäristöjen yhteydessä. Merellistä Otaniemeä heijasteleva Merenranta tuo silokallioiden tuulessa taipuneet männyt ja rehevät varjoisat notkelmat osaksi kaupunkiympäristöä. Hedelmäpuiden, palsta- ja laatikkoviljelyn, kukkivien niittyjen sekä pienten kasvihuoneiden täydentämä Omenatarha henkii mennyttä kartanoympäristöjen tunnelmaa.

Kaupunkiympäristön hulevedet johdetaan hulevesiratkaisujen ketjussa alueen läpi luontaisen topografian saattelemana. Hulevesien hallinta tukeutuu pääosin maanpäällisiin rakenteisiin, jotta sadevesi pääsisi elävöittämään kovapintaisia kaupunkiympäristöjä. Hulevesien viivyttäminen ja hyödyntäminen on olennaista tulvaongelmien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa, mutta myös Otaniemen imagon säilyttämiseksi metsäkampuksena. Hulevesien ansiosta sekä säilyvä että istutettu puusto saa riittävästi vettä juuristolleen ja voi hyvin.

Pihoilla hulevedet kerätään pieniin kasvillisuuden ja kivien reunustamiin painanteisiin. Julkisessa kävely-ympäristössä hulevesirakenteet ovat istuinreunaisia, upotettuja tai portaita pitkin valuvia putouksia, jotka luovat luontaisia oleskelupaikkoja. Hulevedet johdetaan alueen pohjoisreunassa sijaitsevaan Hulepuistoon sekä edelleen Maarintien ali Laajalahden suuntaan.

Superpositio

Sijainti: Otaniemi, Espoo

Laajuus: 97 500 kem²

Valmistunut: 2022 ->

Mukana kilpailuryhmässä olivat Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy. Visualisoinnit Oladesign Oy.

Mosaiikkikortteli

1. sija Vuosaari, Helsinki / 2021

Junatie

1. sija Sörnäinen, Helsinki / 2019

Vähähiilinen viherkortteli

Verkkosaari, Helsinki / 2021