Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

L Arkkitehdit Oy
Y 0945582-9
Kalevankatu 6, 00100 Helsinki
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyen:
Robert Trapp
[email protected]
p. 040 9022 613

2. Rekisterin nimi

L Arkkitehdit Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

L Arkkitehdit Oy tarjoaa arkkitehtipalveluja ja toimeksiantojen toteuttaminen edellyttää projektiin liittyvien henkilötietojen keräämistä ja ylläpitoa. Henkilötietoja käytetään L Arkkitehdit Oy:n tarjoamien palveluiden tuottamiseen ja sopimuksen mukaisen projektin toteuttamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi ja y-tunnus

Henkilötietojen säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietoja tarvetta tai sallittua aikaa pidempään.

5. Henkilötietojen luovutus

L Arkkitehdit Oy ei siirrä mitään asiakkaiden / kolmansien osapuolien tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa L Arkkitehtien yhteistyökumppaneille toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.Alla luettelo kolmansista osapuolista, joille voimme luovuttaa tietojasi ja peruste tietojen luovuttamiseen:

 • Hankkeen muut konsultit, tuotetoimittajat, palveluntarjoajat tai muut yhteisen suunnitteluprojektin osapuolet. Luovutamme tietoja vain voidaksemme toimia tehokkaasti ja tarjota palveluita tekemämme sopimuksen mukaisesti.
 • Luovutamme tietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen [email protected] Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat LArkkitehdit Oy:n käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, ettärekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot LArkkitehdeille, L Arkkitehdit käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelystä. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://www.tietosuoja.fi/fi/).

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu LArkkitehdit Oy:n Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2020.